Zápis dětí do mateřských škol - Pardubice
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Přijímací řízení

Zápisy do mateřských škol 2019-2020

I. fáze – vydávání žádostí

16. 4. 2019 – 6. 5. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) můžete získat vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období od 16.4. – 6.5.2019.

 

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže  uvedená kontaktní místa.

 

Důležité informace:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

V případě podání žádostí na více mateřských škol vytiskněte a nechte lékařem potvrdit takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. 

 

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost.

Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

  

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte na vybrané mateřské škole (vybraných mateřských školách) ve II. fázi zápisů, tj. 6.5.2019-7.5.2019

  

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

  • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství

Štrossova 44, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří 110, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz – po předchozí domluvě.

 

  • Mateřské školy

Na každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. Tyto informace získáte přímo v konkrétní mateřské škole nebo na jejích webových stránkách.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

6. 5. 2019 – 7. 5. 2019

8:00–12:30 13:00–16:00

 

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu 6.5. - 7.5.2019 na jednotlivých mateřských školách.

Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je uveden na těchto stránkách v záložce „Seznam škol“ – pomůže to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

 

Ředitelce mateřské školy předloží zákonný zástupce v tomto termínu:

  • řádně vyplněnou přihlášku,
  • rodný list dítěte,
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu,
  • případně doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost potvrzenou dětským lékařem. 

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 

PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

SPC-Speciálně pedagogické centrum

III. fáze – vyhodnocování řízení

Od 15. 5. 2019

 

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v přihlášce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v přihlášce.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

Doplnění dětí na volná místa

Seznam mateřských škol, na kterých budou volná místa po zápisech a termíny pro příjem žádostí naleznete na webových stránkách města:

www.pardubice.eu  proklikem z hlavní stránky "Důležité informace"